Historie

Historie


Hedens folkedansere er dannet 19 marts 2007 som en sammenlægning af de 4 gamle foreninger: Billund, Hejnsvig, Filskov og Grindsted.


Man har ønsket at samle kræfterne i én forening, idet der er vigende medlemstal. Samtidig kan man sætte mere ind på opgaver som børne- og ungdomsdans, og udadvendte opgaver som f.eks. optræden i nye omgivelser.

De enkelte foreningers oprindelse:Filskov


Allerede før krigen var der folkedans i Filskov. Her et billede af: "Filskov Ungdomsforening 1936".

Øverst fra venstre: Aage Egebjerg - Gudrun Christensen - Eva Egebjerg - Ida Christensen - Ragna Pedersen - Arne Poulsen - Inga V. Mikkelsen - Eli Poulsen - Erna Johansen - Arne Mikkelsen - Formand Jørgen Christensen - Lærer Hansen. Midten fra venstre: Ellen Christensen - Mie Vestergaard - Sigrid Jensen - Hylleborg Jensen - Helene Møller - Klara Jacobsen - Hanne Andersen - Jens Peter Jensen - Gudrun Christensen - Svend Rabæk - Jens Arne Nørregaard. Nederst fra venstre:  Stinne Rabæk - Maren Egebjerg - Ester Thuesen - Tinne Jørgensen - Inge Darmand - Karen Jacobsen - Karen Skov - Rigmor Nielsen.

I vinteren 1966-67 blev Johannes Kristensen, "Ny Egsgaard", Stilbjerg, interesseret i at undersøge, om der blandt befolkningen i Filskov og omegn var interesse for folkedans.

 

Efter indbydelser i de lokale blade, var der god tilslutning til folkedansen, som d. 16. december blev afholdt i Filskov Sognegård. Ledelsen blev foretaget af Kristiane Nielsen, Give;  og hendes mand Søren Nielsen og Johannes Kristensen spillede til. 

D. 6.-1.-67 blev der igen afholdt folkedans på Sognegården i Filskov. Tilslutningen var stadig god, ca. 30 par var mødt op. På forslag af Johannes Kristensen vedtog man at danne en folkedanserforening under navnet "Filskov og Omegns Folkedanserforening". Efter vedtagelsen af dette valgtes følgende som medlemmer af bestyrelsen: Johannes Kristensen, Stilbjerg; Vagn Rasmussen, Uhe; Inger Sort, Langelund; Svend Hansen, Filskov; Gunhild Nielsen, Filskov.


D. 14.-1.-67 afholdtes bestyrelsesmøde, hvor man konstituerede sig med Johannes Kristensen som formand, Vagn Rasmussen som kasserer, og Gunhild Nielsen som sekretær.


Uddrag af vedtægterne


2: Foreningens formål er at vække interesse for de gamle danske folkedanse, bl.a. ved at skabe fornyelse, ved afholdelse af instruktørkursus under ledelse af dygtige og anerkendte instruktører. Henvendelse til disse sker i samråd med danselederen.


4. Ledelsen sammenkalder efter nærmere bestemmelse medlemmerne til sammenkomster med øvelser eller festligt samvær for øje. Sammenkomsterne tilrettelægges, så de får et dansk og festligt præg. Bestyrelsen såvel som danselederen må overvåge, at der råder god tone og orden ved alle sammenkomster.


5. Ved foreningens sammenkomster danses kun de gamle folkedanse.


6. Når det skønnes at tjene foreningens formål, kan ledelsen lade afholde offentlige opvisninger, og hvis der da mødes i "Folkedragt", da skal det være i gode efterligninger, som godkendes af ledelsen.

-


Blandt det første års aktiviteter var en underholdningsaften med landsbyspillemanden Lærer Jensen, Rudbøl: "Almuespillemanden i musik, sang og digtning." Her var der 200 deltagere. Et andet stort arrangement var en aften med folkedanseleder Ragna Tang, Holmsland, som kom med egne spillemænd og dansere, og gav opvisning. Bagefter var der legestue under hendes ledelse. Denne aften var der ca. 100 deltagere.


Af beretningen på den første generalforsamling fremgår det, at: "det forløbne år var gået over al forventning", der havde været fra 28-64 dansere pr. øveaften, og kassebeholdningen var på 319 kr. 


Der kom hurtigt gang i et børnehold, og der var god tilslutning: Til en opvisning 12-4-69 var der 74 børn, alle i folkedragter.


I 1970 strammede økonomien, og betalingen blev sat op til 2 kr for børn, 4 kr. for voksne pr. danseaften.


Danseledere: Kristiane Utoft Nielsen; Tage Hansen, Hejnsvig; Solveig Pedersen (fra 1975 - 2000), Erling Jensen, Sdr.Omme Inge Larsen, Sdr Omme.


Spillemænd:  Søren Nielsen, Johannes Kristensen, Inger Sort, Knud Ager (fra 1969/70), Gerda Madsen, Henning Andersen.


Der har været utallige gode aftener, udflugter, og endda tur til Sverige, med efterfølgende retur-besøg.


I februar 2007, kort efter 40 års jubilæet, måtte man nedlægge foreningen, med stemmerne 17 for, 3 imod, og 4 blanke. Vemodet lyser ud af det sidste notat i protokollen:

Johannes Kristensen og Knud Ager 1978  Solveig Pedersen 2007

Hejnsvig


Under krigen var der en gruppe mennesker i Hejnsvig, der var interesserede i de gamle danse. Da der var udgangsforbud om aftenen, mødtes de i de forskellige hjem om søndagen. En kunne huske en dans, en kunne huske en anden, og de dansede dem ledsaget af sang eller mundharpe.


På den måde blev grunden lagt til foreningens start, men det var et stort problem at skaffe lokaler til ret mange mennesker, da alt var besat af tyske soldater. Man fik dog lov til at bruge hotelsalen en eftermiddag om ugen, og fik Arne Mogensen fra Vorbasse til at lede dansen, og Villy Kloster til at spille. Det var i sommeren 1944, og der var 24 dansere.


Senere i 1944 fik man Kristian Clausen fra Kolding ud for at fortælle om  dannelse af en forening. Han blev selv den første danseleder i den nye forening, kom med tog fra Kolding hver lørdag, spiste på skift aftensmad hos medlemmerne, og overnattede også privat. Der var da 60 børn og 80 voksne. Børnene betalte 25 øre, de voksne 50 øre pr. aften, og årskontingentet var 2 kr. Gennem nogle år supplerede man økonomien ved at opføre dilettant-forestillinger.


Den første formand var Jørgen Henriksen, og ud over Kristian Clausen har Niels de Fries, Tage Hansen og Inge Nielsen været danseledere.


Spillemænd: Klara Jensen, Ebbe Brink, Niels de Fries, Knud Ager, Birgitte Enevoldsen, Arne Olfert Nielsen, Jacob Larsen, Jens Søndergaard Jensen.